"Le kdor aktivno živi življenje, ga lahko razume, zastopa in (u)brani"

odvetnik mag. Luka Vižintin

Z več kot 10 leti samostojnega delovanja v odvetništvu se ponašamo z znanjem in izkušnjami, s katerimi vam z najvišjo mero strokovnosti, zavzetosti, natančnosti in prodornosti lahko svetujemo, vas zastopamo in vodimo primere na različnih pravnih področjih, zlasti:

civilno pravo

Civilno pravo ureja številne, tudi najbolj vsakodnevne, osebne in zasebne vidike našega življenja, zato s posebno skrbnostjo in zaupno svetujemo na različnih področjih civilnega prava – od pogodbenega prava do odškodninskih zahtevkov, od urejanja družinskih razmerij do zapuščinskih postopkov. Vedno si prizadevamo za sporazumno reševanje sporov, ko pa to ni mogoče, vas brezkompromisno zastopamo v pravdnih in nepravdnih postopkih.

obligacijska pogodbena razmerja (pravno svetovanje pri sklepanju in izpolnjevanju pogodb)

odškodninske zadeve (uveljavljanje odškodninskih zahtevkov)

izvršbe (izterjava terjatev)

premoženjska razmerja (delitev skupnega premoženja, urejanje solastninskih razmerij)

zakonski spori in urejanje razmerij med starši in otroki (razveza zakonske zveze, preživljanje otrok, stiki z otroki)

zapuščinske zadeve

gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je eden ključnih elementov v modernem poslovnem svetu, zato svetujemo strankam že v začetnih fazah ustanavljanja poslovnih subjektov, v nadaljevanju pa nudimo pravno pomoč pri vseh vrstah statusnih sprememb ter pravno podporo pri pogajanjih, sklepanju pogodb in zastopanju poslovnih subjektov v gospodarskih sporih pred sodišči in v postopkih pred drugimi organi.

statusno gospodarsko pravo (postopki za ustanovitev in preoblikovanje družb in drugih pravnih subjektov)

gospodarska pogodbena razmerja (pravno svetovanje pri sklepanju in izpolnjevanju pogodb)

zastopanje gospodarskih družb v gospodarskih sporih pred sodišči in v postopkih pred drugimi organi

insolvenčno pravo

Gospodarska nihanja, pa tudi povsem običajno poslovanje prinaša različna tveganja, katerih posledica sta tudi nelikvidnost in plačilna nesposobnost. Pravočasno in pravilno ukrepanje lahko prepreči hujše negativne posledice, tako na strani upnikov, kot tudi insolventnih dolžnikov. Kot pooblaščenci upnikov skrbimo za varstvo njihovih interesov v vseh fazah insolvenčnih postopkov z namenom čim višjega poplačila terjatev, insolventnim dolžnikom pa nudimo pravno svetovanje v insolvenčnih postopkih pravnih oseb ter v postopkih osebnega stečaja.

finančno prestrukturiranje

pravno svetovanje in zastopanje v insolvenčnih postopkih (stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene prisilne poravnave)

delovno pravo

Razmerja med delavci in delodajalci so lahko konfliktna, vendar se jim je z ustreznim pravnim svetovanjem mogoče v veliki meri izogniti. Le najboljše prakse na strani delodajalcev lahko zmanjšajo možnosti za nastanek sporov, zato nudimo pravno svetovanje pri sestavi in sklepanju pogodb o zaposlitvi, pri pripravi splošnih aktov ter kadrovskem prestrukturiranju.

 

V sporih, ki se jim ni mogoče izogniti, delavcem in delodajalcem zagotavljamo hitre, učinkovite in pragmatične rešitve.

pravno svetovanje pri sklepanju pogodb o zaposlitvi

priprava splošnih aktov ter pravno svetovanje pri kadrovskem prestrukturiranju

zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih

 

 

nepremičninsko pravo

Prodaja ali nakup nepremičnine je lahko dolgotrajen in zapleten postopek. Tudi brez nesoglasij med kupcem in prodajalcem je potrebna velika mera previdnosti, zato svojim strankam svetujemo, jih zastopamo in zanje vodimo postopke v zvezi z nepremičninami, vse z namenom zagotovitve varnega nakupa ali prodaje ter preprečevanja in reševanja morebitnih sporov.

 

Nudimo celovite storitve s področja nepremičnin, ki vključujejo sestavo vseh vrst pogodb, pravno svetovanje pri večjih nepremičninskih projektih, pravno svetovanje pri uveljavljanju stvarnih in pravnih napak ter vse vrste vpisov v zemljiško knjigo.

pravno svetovanje pri sklepanju pogodb s področja nepremičnin (prodajna pogodba, najemna pogodba, darilna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti)

pravno svetovanje pri večjih nepremičninskih projektih (odkupi zemljišč, gradbene pogodbe)

pravno svetovanje pri uveljavljanju stvarnih in pravnih napak pri nakupu nepremičnin

vpisi v zemljiško knjigo

kazensko pravo

Biti udeleženec kazenskega postopka je brez dvoma neprijetna izkušnja. Naj si gre za nepremišljene življenjske odločitve ali neupravičeno obdolžitev, brez predsodkov vam bomo pomagali in vas zastopali v vseh vrstah kazenskih zadev. Tudi oškodovancem v kazenskih postopkih zagotavljamo pravno pomoč in zastopanje pri prevzemu kazenskega pregona, vložitvi zasebne tožbe in uveljavljanju premoženjskopravnega zahtevka.

zastopanje obdolžencev v kazenskih zadevah (predkazenski postopek, priporne zadeve, prikriti preiskovalni ukrepi, sodna preiskava, zastopanje na glavni obravnavi in v postopkih z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi)

zastopanje oškodovancev v kazenskih zadevah (sestava kazenske ovadbe in zasebne tožbe ter uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka)

Odvetniška pisarna Vižintin

Slovenska cesta 55B

SI-1000 Ljubljana

T: + 386 (1) 434 22 70

F: + 386 (1) 434 22 72

E: info@vizintin.si

Copyright © 2016 Odvetniška pisarna Vižintin, by LUXE.